کاش میشد علم پزشکی به جایی میرسید که میشد یسری افکار رو با جراحی از مغز جدا کرد! و یه سری افراد رو از قلب بیرون کشید. #دالتون @text_poetry_channel

مینویسی دوستت دارم ارسال نمیکنی ترس از این مضحک تر!؟ آدم باید مرد باشد حرف حساب بزند؛ حتی اگر بی جواب باشد ... #سمیرا_آنالویی @text_poetry_channel

من هنوز... گاهی یواشکی خواب تو را میبینم! یواشکی نگاهت میکنم. صدایت میکنم. بین خودمان باشد, اما من... هنـــــوز، یواشکی تو را, دوست دارم...! @text_poetry_channel

ی عـــذر خــواهــی ب خـــودم بــدهکـــارم بـــرای اینکـــه خیلـــی راحــت ب همــــه اعتــــماد کـــردم بـــرا اینـــکه فـــک میـــکردم همــــه مثـــه خــودمـــن بـــرای اینـــکه لـــذت بخشیــــدن رو ب طعـــــم تلـــخ انتقـــام تـــرجیـــح میـــدادم بــرای اینکــــه معتقــــد بــودم بـــایــد مهـــربون بـــود ن سنگـــدل بـــرای تمـــوم وقتـــایــی ک ب قیمـــــت شعــــورم خطـــای طـــرفمـــو میـــدیدم و میفهمیـــــدم ولــی ب روش نمـــیوردم بـــرای جــــریحــه دار شـــدن احســـاســم بـــرای خـــورد شـــدن غــــرورم بـــرای اینکــــه بـــد جــوری از خــــودم و دلــــم گـــذشتـــم تــا بعضــــیا رو داشتــــه بـــاشـــم بــــرای تمــــوم حـــرفــایــی ک بــایــد میــــزدمــو نــــزدم بـــــرای تمــــام کـــارهـــایــی ک علـــیرغـــم میـــل بـــاطنــــیم فقــــط ب خـــاطــر شـــاد کـــردن دل دیگــــران انجـــام دادم بـــــرای تمــــوم" ایــن بـــار آخــــرم بــود هـــایــی" ک ب خــــودم میگفــتــم و بعــــد ی مــــدت فــــرامــــوش میکــــردم آره شــــدیــدأ ی عــــذر خـــواهــی ب خــــودم و دلـم بــدهکـارم "منـــــو ببخـــــش مــــــن" @text_poetry_channel

Image
Image

هیچوقت نذار کسی آرومت کنه چون وقتی باور کنی که اون میتونه آرومت کنه دیگه خودش میشــه دلیلِ بی قراری هات... @text_poetry_channel

از دل مــن تـــا دل تـــو فـــاصلــہ ای نـیســت اگـــــر تـــو بــخواھــے و بـیـایـــے و بـیـایـــے‌… #مولودکرد @text_poetry_channel

We care more about having than keeping thats why we have nothing ‏ما آدما بیشتر به داشتن اهمیت میدیم تا به نگه داشتن واسه همینم هست هیچی نداریم! @text_poetry_channel

پارادوكس يعنى؛ تمامِ روز به دوست داشتنت مشغول باشم و آخرِ شب بفهمم ندارمَت... #علي_قاضي_نظام @text_poetry_channel

برای دیدن پست‌های بیشتر، لطفا کانالا را دانلود و نصب کنید
عضویت